Location Office

Gyakori kérdések

Nem.

A Location Office Kft. eljárása során kérelmet csak filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás nyújthat be.

  • filmelőállító: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal.
  • filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a film gyártására vonatkozó szerződés alapján szervezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén az adott film tekintetében nem minősül filmelőállítónak.

Amennyiben a forgatás közterületet érint szükséges a kérelem beadása a Location Office Kft.-hez. Ebben az esetben a kérelmező az egyetem, a képviselőnek/kérelem benyújtójának pedig meghatalmazást szükséges beszereznie az egyetem vezetőjétől. A Location Office Kft. által javasolt meghatalmazás minta elérhető a honlapon a „Kérelem mellékletei” között.

A kérelmeket a szükséges csatolandó dokumentumokkal együtt elektronikus úton a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu e-mail címre megküldve, vagy személyesen a 1145 Budapest, Róna utca 174. C1 épület, II. emelet címen lehet benyújtani.

Egy kérelemben csak azonos kerületben lévő közterületek szerepelhetnek. Ennek értelmében például egy kérelemben nem kerülhet feltüntetésre II. és V. kerületi közterület. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeket szintén külön kérelemben kell benyújtani.

Filmforgatási célú közterület-használatra irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a filmforgatás tervezett megkezdése előtt alap eljárás esetén legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal kell előterjeszteni a Location Office Kft. részére.

Minden közterület-használati kérelem mellékleteként pdf formátumban kötelező a következő dokumentumok csatolása:

  1. Kérelem formanyomtatvány, pontosan kitöltve, aláírva
  2. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről igazolás
  3. Filmalkotás rövid bemutatása (szinopszis) és jelenetleírás
  4. Budapesten történő forgatás esetén a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai térkép, vidéken történő forgatás esetében bármilyen térkép elfogadható
  5. Meghatalmazás, amennyiben a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be
  6. Aláírási címpéldány
  7. Közérdekű célt szolgáló (oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum

 

 

Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be. Javasoljuk a honlapon elérhető „meghatalmazás minta” használatát, minden olyan esetben, amikor a kérelmező cég képviseletét nem a cégkivonatban is ellenőrizhető személy látja el.

Minden közterület-használati kérelem mellékleteként szükséges szinopszist, illetve jelenetleírást csatolni egy dokumentumba foglalva (ld. Nyilatkozat_jelenetleírás_szinopszis_minta20200226_end) vagy külön-külön iratként csatolva (ld. Nyilatkozat_jelenetleírás_minta_20200226_end).  A Location Office Kft. által közzétett mintadokumentumok használata – jogszabályban rögzített kérelem formanyomtatványon kívül – nem kötelező, ugyanakkor a munka megkönnyítése érdekében javasolt ezeket a sztenderdizált nyilatkozatokat alkalmazni.

A forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai térképet.  

Az eljáráshoz szükséges forgalomtechnikai helyszínrajzokat ingyenesen a Budapest Közút Zrt. térképészeti irodájától lehetséges elsődlegesen e-mailen vagy személyesen igényelni:

Forgalomtechnikai térképmásolat kiadás:

Cím: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)
Telefonszám: +36 1 776 6103
E-mail: ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu

Ügyfélfogadás: 
Hétfőtől – Csütörtökig: 8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken: 8.00 – 12.00 – óráig 

Igen, javasolt a tervezett forgatás helye szerint illetékes önkormányzattól előzetesen tájékoztatást kérni a helyi önkormányzati rendelet(ek)ben rögzített filmforgatások esetleges korlátozására vonatkozó szabályokról.Az önkormányzatok elérhetőségeit a honlapon megtalálható „Budapest fővárosi és kerületi önkormányzatainak filmforgatási ügyekben használt kapcsolati listája” tartalmazza.

A közterület-használati kérelmeket a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt külön-külön e-mailben a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu címre kérjük benyújtani.

Kérelem módosítására a hatósági szerződés megkötéséig (valamennyi fél általi aláírásáig) van lehetőség – amennyiben a határidő lehetővé teszi a forgatás megkezdéséig – erre irányuló kérelem benyújtásával. A módosításokat a kérelem formanyomtatványon szükséges jelezni és a kérelem típusánál a módosító kérelmet kell aláhúzni. A módosításért külön díjat nem kell fizetni.

A kérelem visszavonására a hatósági szerződés megkötéséig (valamennyi fél általi aláírásáig) van lehetőség, erre irányuló kérelem benyújtásával. A kérelem formanyomtatványon a kérelem típusánál a visszavonó kérelmet kell aláhúzni. Ezesetben a Location Office Kft. végzést hoz az eljárás megszüntetéséről, melyről tájékoztatja kérelmezőt és az illetékes önkormányzatot. A már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

Kérelem visszavonása esetén a már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

A hatósági szerződés aláírását követően lehetőség van a szerződés módosítására. Az erre vonatkozó igényt a forgatás megkezdése előtt 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén 2 munkanappal lehet kezdeményezni. A szerződésmódosításhoz szükséges formanyomtatvány megtalálható a honlapon. A szerződésmódosításért külön díjat nem kell fizetni.

A hatósági szerződés aláírását követően lehetőség van a hatósági szerződés felmondására, ha kérelmező erre irányuló nyilatkozatot terjeszt elő legkésőbb a forgatás megkezdése előtt egy munkanappal. A felmondáshoz szükséges nyilatkozat minta megtalálható a honlapon.

A hatósági szerződés felmondása esetén a már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

Az eljárást az ügyfél a szerződés megkötéséig (valamennyi fél általi aláírásáig) jogosult szüneteltetni, ha erre irányuló nyilatkozatot terjeszt elő. A Location Office Kft. az eljárás szüneteléséről végzést hoz, melyet megküld az illetékes önkormányzatnak és tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben az ügyfél az eljárás folytatását kéri a Location Office Kft. végzésben határoz az eljárás szünetelésének megszűnéséről, melyet megküld az illetékes önkormányzatnak és a kérelmezőnek.

Az eljárás szünetelése iránti nyilatkozat és az eljárás szünetelésének megszüntetése iránti nyilatkozat letölthető a honlapról.

Abban az esetben, ha nincs mód a forgatás megkezdése előtt a hatósági szerződés felmondására, de a közterület igénybevételére nem került sor, kérelmező kérheti a szerződés felbontását.

Az elkészült hatósági szerződések átvétele személyesen a kérelmező cég törvényes képviselője vagy ügyintézésre meghatalmazott személy útján fenti a 1145 Budapest, Róna utca 174. C1 épület, II. emelet címen, ügyfélfogadási időben lehetséges a filmforgatási célú közterület-használat kezdetét megelőzően.

Ha az önkormányzat a megadott határidőn belül válaszol és nem engedélyezi a közterület-használatot a Location Office Kft. határozatot hoz a kérelem elutasításáról, melyről tájékoztatja a kérelmezőt és az illetékes önkormányzatot. A már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem jár vissza.

Ha a BKK a megadott határidőn belül válaszol és nem hagyja jóvá a forgalomtechnikai térképet, kérelmezőnek lehetősége van módosítani a helyszínt, amennyiben a határidő lehetővé teszi a forgatás megkezdéséig. Ennek hiányában a Location Office Kft. határozatot hoz a kérelem elutasításáról.

Csekkes befizetéssel, illetve átutalással egyaránt lehet a befizetéseket rendezni. Sárga csekket a Location Office Kft.-ben személyesen lehet kérni.

A díjat az Location Office Kft. 10300002-10703208-00024900  számú bankszámlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni a kérelem keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás munkacímét. Amennyiben nem a kérelmező fizeti meg az igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a befizető nevét is fel kell tüntetni a beazonosítás megkönnyítése érdekében.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása a kérelem mellékleteként csatolandó.

Az igazgatási szolgáltatási díj egységes, az alapeljárás díja 12.000.- forint, a sürgős eljárás díja 55.000.- forint. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Location Office Kft. részére kell megfizetni.

A közterülethasználati díj számítása a 2004. évi II. törvény (Filmtörvény) 3. melléklete alapján történik. A közterület használati díjat az illetékes önkormányzat részére kell megfizetni. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet szerinti módosított díjtételeit a Location Office Kft. az adott év elején honlapján közzéteszi.

A közterülethasználati díj számítása a 2004. évi II. törvény (Filmtörvény) 3. melléklete alapján történik. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit az Location Office Kft. és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év elején honlapján közzéteszi.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.

A naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a rövidebb forgatási napra csökkentett közterület-használati díj fizetendő. Az igényelt töredéknapot külön sorban, a használni kívánt órák feltüntetésével együtt kell a kérelemre felvezetni. Kizárólag töredéknap a kérelmen nem tüntethető fel, ha a töredéknapot nem előzi meg forgatási nap.

A kérelem formanyomtatványában feltüntethető esőnap. A Budapest Főváros Önkormányzatához tartozó területek esetében a kérelmezett időpontok külön-külön kérelemben nyújthatóak be.

A filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a forgatási, technikai, illetve a stábparkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a stábparkolási terület szerinti tevékenységen kívül más nem történik.

Állami tulajdonban lévő közterület esetében a kérelmezőnek lehetősége van a kérelem módosítására, vagy visszavonására, ezek hiányában a kérelem illetékességből továbbításra kerül a tulajdonosi joggyakorlónak (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) melyről kérelmező tájékoztatásra kerül.

A hídon történő forgatás engedélyezésének tekintetében Budapest Főváros Önkormányzata illetékes eljárni, ezért javasoljuk, hogy közvetlenül hozzájuk szíveskedjenek fordulni. https://budapest.hu/Lapok/k%C3%B6zter%C3%BClet-haszn%C3%A1lat.aspx 

A Budai palotanegyed területére vonatkozó filmforgatási célú közterület-használati kérelmet a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Zrt. részére szükséges benyújtani. Az eljárás menetéről bővebben a következő linken lehet tájékozódni: http://varkapitanysag.hu/ 

A Városliget területére tervezett filmforgatás esetében a közterület-használati kérelmet a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére szükséges benyújtani. Az eljárás menetéről bővebben az alábbi oldalon lehet tájékozódni: https://ligetbudapest.hu/varosligeti-programok/kozterulet-hasznalat 

A Városliget területén események, rendezvények esetében közterület-használati kérelmet szükséges benyújtani. A közterület-használati engedély iránti kérelmet az abban megjelölt közterület-használat kezdő időpontját megelőző legalább 30 nappal korábban kell benyújtani. Amennyiben a kérelmező az igényelt használatbavétel előtt 30 napon belüli kezdő időponttal nyújtja be kérelmét, úgy a díjtáblázat alapján irányadó díj 125 %-ának megfelelő közterület használati díjat köteles megfizetni. Az igényelt használatbavétel előtt 5 munkanapon belül érkezett kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Igen, csak egy nyilatkozatot szükséges csatolni a filmelőállítói minőségről. A nyilatkozat letölthető a honlapról.

A szerződéskötés elengedhetetlen feltétele, hogy a megrendelő rendelkezzen a 16/1999.(II.5.) Korm. rendelet 1.§ d. pontja alapján, a Location Office Kft. által kiállított, érvényes (aláírt) Hatósági Szerződés közterület-használati hozzájárulásról eredeti példányával. A Hatósági Szerződésnek érvényesnek kell lennie arra a területre, ahol a rendőr a biztosítási feladatot teljesíti, figyelembe véve a forgalomtechnikai terv és a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság vagy a közút kezelője által meghatározottakat. Ez generálisan érvényes abban az esetben is, amennyiben a filmforgatás a közúti közlekedés korlátozásával jár, azonban a gépjárművek terelése nem a fogatási terület közvetlen közelében, hanem a forgalomtechnikai terv értelmében a forgatási helyszíntől távolabb történik. Ebben az esetben tehát a terelési pontra (rendőri felállítási hely) is szükséges az érvényes Hatósági Szerződés.

A filmforgatáson történő rendőri jelenlét elengedhetetlen feltétele a megrendelő cég és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között létrejött érvényes szerződés megléte. A szerződéskötés megindításának feltétele a megrendelő részéről történő kérelem eljuttatása a BRFK funkcionális email címére (ugyelet.brfk@budapest.police.hu). A kérelemnek tartalmazni kell az igénybevétel helyszínét, időpontját, a megrendelő cég adatait, képviseletre jogosult személy nevét, adatait, aláírási címpéldányát, a kapcsolattartó megnevezését, elérhetőséget. Amennyiben nem, az aláírásra jogosult személy ír alá, meghatalmazást és a meghatalmazott adatait. A kérelmet Budapest Rendőrfőkapitányának rendészeti-helyettese nevére dr. Markó Attila r. ezredes rendőrségi főtanácsos úrnak kell címezni. A kérelem beérkezését követően a BRFK Rendészeti Szervek Biztosítási Osztályon szolgálatot teljesítő, szerződéskötésre kijelölt rendőrtisztje felveszi a kapcsolatot a megrendelővel. A cégre vonatkozóan átláthatósági nyilatkozatot fog megküldeni a kérelmezőnek, melyet kitöltve részére vissza kell küldeni. Minimális teljesítési idő melyre szerződés szólhat, minimálisan 3 munkaóra, mely magába foglal a teljesítést megelőzően és követően fél-fél óra ki- és bevonulási és felkészülési időt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatali munkaidőben végzi a szerződésekkel kapcsolatos ügykezelést. Hétfőtől-csütörtökig 07:30 óra 16:00 óra között, pénteken 07:30 óra és 13:30 óra között. A munkaidőn túl beérkezett kérelmeket kizárólag a következő munkanapon áll módunkban beérkezettnek tekinteni. Amennyiben a kérelem a teljesítést megelőző 3 munkanapon belül érkezik, úgy a szerződéskötésre vonatkozó kérelem a 16/1999.(II.5.) Korm. rendelet 3.§ (2). bekezdése alapján indoklás nélkül elutasításra kerül.

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény (a továbbiakban: Nvt.) szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan - a kiemelt nemzeti emlékhely kivételével - filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele esetén.

Hírműsor, aktuális és szolgáltató magazinműsor, sportközvetítés, beszélgetőműsor (talk-show), valamint játék- és vetélkedőműsor esetében nem kell filmforgatási célú közterület-használati kérelmet benyújtani. Javasoljuk, hogy közvetlenül az illetékes önkormányzatot szíveskedjenek megkeresni.

A Parlament és környékének területére tervezett filmforgatási célú közterület-használati kérelmet az Országgyűlés Hivatalához kell benyújtani, valamint szükséges a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság hozzájárulását is beszerezni. Az eljárás menetéről bővebben a következő linkeken tájékozódhatnak: www.parlament.hu  valamint itt https://www.kneb.hu/elerhetoseg 

A Szent István téren történő forgatás esetében szükséges a Szent István Bazilika hozzájáruló nyilatkozatát csatolni a közterület-használati kérelemhez.

A Kérelmező köteles érthetően és átláthatóan tájékoztatni a filmforgatási célú közterület-használattal érintett terület lakóit, gépjárművek tulajdonosait, a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosait, üzemeltetőit előzetesen, írásban a forgatás időpontjáról, nagyságáról és az esetleges lezárásokról, mely értesítésen Kérelmező köteles egyértelműen feltüntetni a Kérelmező teljes nevét és elérhetőségét.

A Kérelmező köteles az értesítéseket legalább a forgatással érintett területeken található társasházak bejárati kapujára mindenki számára jól látható helyen és módon kifüggeszteni, valamint azokat a gépjárművek szélvédőin, továbbá megállni tilos táblák használata esetén azok mellett is elhelyezni. Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, a fentieken kívül a Kérelmező a tájékoztatási kötelezettségének az értesítések postaládákba való elhelyezése, valamint a közös képviselő közvetlen tájékoztatása útján is eleget tesz. Az írásbeli tájékoztatásnak legkésőbb a forgatás megkezdése előtti napon kell megtörténnie, melynek elmaradása esetén a Kérelmező a Közterület használatát nem jogosult megkezdeni. 

A lakossági tájékoztatás elvégzéséről készített képfelvétel(eke)t Kérelmező köteles a közterület-használat megkezdése előtt a Szerződés számra hivatkozva az illetékes önkormányzat részére, valamint az Location Office Kft. felé a kozteruleti.iroda@filmlocation.hu e-mail címére megküldeni. A képfelvétel(ek) megküldése hiányában a Közterület használatát Kérelmező nem jogosult megkezdeni.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem